::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นายณัฐวุฒิ คิดควร และ นางสาวรุ้งเสาวลักษณ์ กิจเมธีกุล นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพลศึกษา นายณัฐวุฒิ คิดควร และ นางสาวรุ้งเสาวลักษณ์  กิจเมธีกุล นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับทุนเข้ารับการอบรม"International Short Course on Ecosystem Health:Health Issues at the Human- Animal-Environment Interface" สนับสนุนโดย The Thailand One Health University Network (THOHUN) และ  United States Agency of International Development(USAID) ระหว่างวันที่ 6-24  มิถุนายน 2559 ณ Kanchanaburi Campus of Mahidol Uinversity  


อ่าน 572 ครั้ง