::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นายวัชระ อนันต์ นายวัชระ อนันต์ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 3-15 กรกฎาคม 2559


อ่าน 345 ครั้ง