::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นางเพชรพัชรพร เชิดชู นิสิตในโครงการ Master Teacher หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้ารำไพพรรณี จากรัฐสภา


อ่าน 270 ครั้ง