::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:นางสาวลักษิกา วทนะรัตน์ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5510601264ได้รับรางวัลทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2558


อ่าน 159 ครั้ง