::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:นาวสาวสุธณี แสงชมภู นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5510600667 ได้รับรางวัลนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558


อ่าน 190 ครั้ง