::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5510601256 ได้รับรางวัลทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2558


อ่าน 170 ครั้ง