::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:นางสาวน้ำฝน วรรณสถิตย์ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5510601191 ได้รับรางวัลทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2558


อ่าน 169 ครั้ง