::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "บุคลากรระดับดีเด่นสายวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2557


อ่าน 243 ครั้ง