::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:นาวสาวลักษิกา วทนะรัตน์ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5510601264 ได้รับรางวัลนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โดยนิสิตจะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตหนึ่งภาคเรียนการศึกษา


อ่าน 397 ครั้ง