::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล บุคลากร อายุตั้งแต่ 40 ปี ที่มีผลด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต/นักเรียน ระดับผ่านการคัดเลือก


อ่าน 136 ครั้ง