::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:นางสาวบุษบา ห้าวหาญ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสประจำตัว 5510601205 ได้รับรางวัลทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" ประจำปี 2558


อ่าน 208 ครั้ง