::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:อาจารย์ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา ได้รับราง
1. บุคลากร อายุต่ำกว่า 40 ปี ที่มีผลด้านบริการวิชาการ ระดับดี
2. บุคลากร อายุต่ำกว่า 40 ปี ที่มีผลด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต/นักเรียน ระดับดีเด่น


อ่าน 116 ครั้ง