::: ผลงานและรางวัล


ปี 2556:รศ.ชาญชัย ขันติศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อ่าน 190 ครั้ง