::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:ดร.ประสบโชค โชคเหมาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล 
1. บุคลากร อายุต่ำกว่า 40 ปี ที่มีผลด้านบริการวิชาการ ระดับดีเด่น
2. บุคลากร อายุต่ำกว่า 40 ปี ที่มีผลด้านการวิจัย ระดับดี


อ่าน 216 ครั้ง