::: ผลงานและรางวัล


ปี 2555:นายพงศกร โมงขุนทด นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลนิสิตเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อ่าน 159 ครั้ง