::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล
1. บุคลากร อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ที่มีผลด้านการเรียนการสอน ระดับดี
2. รางวัล บุคลากร อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ที่มีผลด้านบริการวิชาการ ระดับดี


อ่าน 136 ครั้ง