::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:ผศ.พรีะเดช มาลีหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล บุคลากร อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ที่มีผลด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต/นักเรียน ระดับดีเด่น


อ่าน 146 ครั้ง