กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


สาขาวิชานันทนาการ จัดการประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนันทนาการบำบัด (Therapeutic Recreation in Health Promotion and Rehabilitation People to AEC) วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 77 ครั้ง