กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการตลาดนัดวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการตลาดนัดวิจัยในชั้นเรียนขึ้น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 ทั้งสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยในชั้นเรียน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างนิสิตกับคณาจารย์

3. เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนสู่สาธารณชน

โดยในช่วงเช้า เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ดร.อวยพร ตั้งธงชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย และอยู่เยี่ยมชมผลงาน ตลอดจนซักถามนิสิตถึงสิ่งที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาพลศึกษา คณาจารย์ทั้งสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา ตลอดจนนิสิตให้ความสนใจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 281 ครั้ง