กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ เรื่อง "Qualitative Research Design in Health and Physical Education" โดย Dr.Sudgasame Jantarawerakul

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ภาควิชาาพลศึกษาจัดบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ เรื่อง "Qualitative Research Design in Health and Physical Education" โดย Dr.Sudgasame Jantarawerakul จาก Applied Health Science Department, School of Public Health, Indiana University, USA

การบรรยายครั้งนี้มีคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพลศึกษา และนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพแบะสุขศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษด้วย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 93 ครั้ง