กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


คณาจารย์ และบุคลากร ภาควิชาพลศึกษา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาร่วมแสดงยินดี

คณาจารย์ภาควิชา ประกอบด้วย อ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ รับรางวัล "บุคลากรระดับดีสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม" และ อ.ดร.ประสบโชค โชคเหมาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา รับรางวัล "บุคลากรระดับดีสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านการบริการวิชาการ" และ นางชลธิชา ก่อเกิด บุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัลบุลคลากรสายสนับสนุน

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 133 ครั้ง