กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการปฏิบัติการจัดการความรู้ด้าน "แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) สำหรับหลักสูตร ศษ.บ.(สุขศึกษา)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สาขาวิชาสุขศึกษาได้จัดโครงการปฏิบัติการจัดการความรู้ด้าน "แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา (ศษ.๓-๑๐๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการพัฒนางานเกี่ยวกับหลักสูตรของสาขาวิชาสุขศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง ความสำเร็จและปัญหาที่พบจากการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 95 ครั้ง