กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการพี่พบน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ภาควิชาพลศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมนิสิตเก่าพลศึกษา  จัดกิจกรรมโครงการพี่พบน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต "ความภาคภูมิใจในอดีต  สู่ความสำเร็จในวันนี้" ซึ่งได้เชิญรุ่นพี่นิสิตเก่า ดร.พงษ์ศักดิ์  สวัสดิ์เกียรติ  รุ่น 7  อ.อธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล  รุ่น 9 และคุณไทยรา  สุวรรณ  รุ่น 27  มาเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนิสิตปัจจุบัน  ทั้งนี้ประสบการณ์ที่พี่ๆ กลับมาแนะนำรุ่นน้องจะเป็นประโยชน์  และแรงจูงใจให้นิสิตภาควิชาพลศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพลศึกษา  ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังเสวนาไปปรับใช้ได้ทั้งด้านการเรียน  และการทำงานต่อไปในอนาคต 

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 97 ครั้ง