กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


อาจารย์กัลพฤกษ์ พลศร อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2013" ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 87 ครั้ง