กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาพลศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาศาสตร์ ปลูกต้นไม้และพัฒนา

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. อ.ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณาจารย์และนิสิตภาควิชาพลศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาศาสตร์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้และพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดงานโครงการดังกล่าว

ในส่วนของภาควิชาพลศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณทางเดินแนวคูน้ำ ตลอดแนว  ลานจอดรถหน้าอาคาร 1 การจัดทำสวนและกวาดลานหน้าคณะ  ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าคณะ

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกภาควิชาเป็นอย่างดี ทำให้คณะมีการเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหลัก 7 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม" ตลอดจนการปลูกฝังให้บุคลากรและนิสิตมี "จิตสำนึก มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี" ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 105 ครั้ง