กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประชุมอภิปรายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น. นิสิตชั้นปีที่ 5 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา ที่กำลังทำการฝึกสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ได้ประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกสอน ครั้งที่ 1 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข หรือการพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิตฝึกสอน ทั้งนี้นอกจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนิสิตแล้ว ยังมีคณาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมรับฟัง และให้แนะนำในการฝึกสอนด้วย
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 113 ครั้ง