กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพลศึกษา เรื่อง "การพัฒนาระบบและกลไกตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้"

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมอุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ภาควิชาพลศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพลศึกษา เรื่อง "การพัฒนาระบบและกลไกตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้" เพื่อระดมความคิดของคณะกรรมการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ในควิชาพลศึกษา ในการพัฒนาระบบและกลไกตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ของระบบประกันคุณภาพ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 101 ครั้ง