กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การจัดการความรู้ มคอ.ออนไลน์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา นำโดยประธานสาขาวิชาสุขศึกษา ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์  ประธานสาขาวิชาสุขศึกษา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษาร่วมกันจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อจัดทำ มคอ.3  มคอ.5  และ มคอ.7 ออนไลน์ ของสาขาวิชาสุขศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 107 ครั้ง