กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The International Education Technology Conference IECT 2013" ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 179 ครั้ง