กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


คณะผู้บริหารของ Faculty of Sport Science, Semarang State University จากประเทศ อินโดนิเซีย เดินทางมาเยี่ยมภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของ Faculty of Sport Science, Semarang State University จากประเทศ    อินโดนิเซีย ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา Dr.Harry Pramono,  M.Si (the dean of Sport Science Faculty), รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Drs.Tri Rustiadi, M.Kes (Vice Dean for Academic Affairs)  and Prof. Dr.Tandiyo Rahayu (a senior lecturer in Physical  Education)  ได้เดินทางมาเยี่ยมภาควิชาพลศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ในการนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย รศ.ดร.กรรวี บุญชัย ประธานสาขาวิชาพลศึกษา ผู้บริหารภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาร่วมให้การต้อนรับ และได้มีการหารือข้อราชการในการดำเนินการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันต่อไป
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 126 ครั้ง