กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาพลศึกษา วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา (ศษ.3-102)

เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา (ศษ.๓ข๑๐๒) ภาควิชาพลศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการทั้ง ๕ ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 109 ครั้ง