กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโทสุขศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2556 ในวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 27-28 เมษายน 2556 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ เรือนน้ำเย็น รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 113 ครั้ง