กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาเข้าร่วมและเป็นผู้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยในประเพณีวันสงกรานต์ของคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556
เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สนามหญ้า อาคาร ๓ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายนันทนาการ ในพิธีรดน้ำดำหัวบูรพาจารย์ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ นำโดย อาจารย์วิชาญ มะวิญธร และคณะ ตลอดจนอาจารย์ และนิสิตภาควิชาพลศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีไทยที่ดีงาม โดยจัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลากลางวัน ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมสอยดาว ๒) กิจกรรมปาโป่ง ๓) กิจกรรมโยนห่วง ๔) กิจกรรมยิงปืน และ ๕) กิจกรรมมหา' ลัย "ก.ไก่" ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 107 ครั้ง