กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ออนไลน์”

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำรายงาน มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ออนไลน์"  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศษ.๓-๒๐๕) สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของภาควิชาพลศึกษา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภาควิชาพลศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถกรอกรายงานมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ออนไลน์ได้ 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สมคิด  ปราบภัย  ประธานคณะกรรมการหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ และประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ ภาควิชาพลศึกษา มาเป็นวิทยากร และตอบข้อซักถาม

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 120 ครั้ง