กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 10 เรื่องการบริหารโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Outdoor Recreation Programming Administration to ASEAN Economic Community)

การประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 10
เรื่องการบริหารโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Outdoor Recreation Programming Administration to ASEAN Economic Community)
วันที่ 14 - 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร
อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 117 ครั้ง