กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


Bye Nior H.ED GALA DINNER 2013
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาประมาณ 18.00-23.00 น. นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเดียวกัน ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า Bye'nior H.ED GALA Dinner เนื่องในโอกาสกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2556 นี้ ซึ่งในปีนี้มีนิสิตชั้นปีที่ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 24 คน ขณะเดียวกันนอกจากเป็นการจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังจัดเพื่อสร้างความรักความผูกพัน การสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างนิสิตในชั้นปีต่างๆ และรวมถึงความผูกพันระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ด้วย
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 138 ครั้ง