กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ตลาดนัดวิจัย: นิสิตปริญญาตรีภาควิชาพลศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนจากการฝึกสอนตามหลักสูตร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.15 น. ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการตลาดนัดวิจัย เพื่อให้นิสิตปริญญาตรีของภาควิชาพลศึกษา ทั้งในสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน หลังจากที่ได้ทำการฝึกสอนสถาบันการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา โดยทั้งนี้นิสิตได้นำเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบโพสเตอร์ มีคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรได้เข้าเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานครั้งนี้จำนวนมาก

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 116 ครั้ง