กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการประชุมวางแผนเพื่อการบริหารจัดการภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา ได้จัดโครงการประชุมวางแผนเพื่อการบริหารจัดการภาควิชาพลศึกษา เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา (ศษ.3-102) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริหารจัดการภาควิชาให้กับคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาพลศึกษาทราบ และนำเสนอประมวลสรุปภาพรวมของการดำเนินงานของภาควิชาฯ ที่ผ่านมา ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปี 2552 - 2555 เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาพลศึกษา และการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการภาควิชาพลศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ณัฐยา  แก้วมุกดา ประธานโครงการ เป็นผู้นำในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาแผนปฏิบัติงานภาควิชาพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 87 ครั้ง