กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ดร.อวยพร ตั้งธงชัย บรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการ “The 2012 International Forum on Muscle Fitness Exercise as Chokin for Elderly People” ณ ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 13-19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการ  “The 2012 International Forum on Muscle Fitness Exercise as Chokin for Elderly People” at National Institute of Fitness and Sport in Kanoya , Japan  ในหัวข้อเรื่อง "Aging Situation in Thailand & The Health Circle Rubber Chain : New Challenge Exercise Program on Thai Middle and Elderly Persons"
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 181 ครั้ง