กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นายธวัชชัย รักขัติวงษ์ นิสิตชั้นปีที่2 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายธวัชชัย รักขัติวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 (ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหอหารค้าไทย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 202 ครั้ง