กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นิสิตปริญญาตรีสาขาพลศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ Camp 1 ในรายวิชาCamping& outdoor recreation โดยมีนิสิตปริญญาโทสาขานันทนาการ ชั้นปีที่1 ร่วมฝึกภาคปฎิบัติในรายวิชา ผู้นำทางนันทนาการ ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ระหว่างวันที่ 13 -19 ตุลาคม 2555
นิสิตปริญญาตรีสาขาพลศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ Camp 1 ในรายวิชา Camping& outdoor recreation โดยมีนิสิตปริญญาโทสาขานันทนาการ ชั้นปีที่1 ร่วมฝึกภาคปฎิบัติในรายวิชา ผู้นำทางนันทนาการ ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ระหว่างวันที่ 13 -19 ตุลาคม 2555
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 99 ครั้ง