กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


วันที่ 15 กันยายน 2555 นิสิตสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกงาน Day Camp ในรายวิชา Camping & outdoor education
วันที่ 15 กันยายน 2555 นิสิตสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกงาน Day Camp ในรายวิชา Camping & outdoor education
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 103 ครั้ง