กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


อ.นพรัตน์ ศุทธิถกล อาจารย์สาขาวิชานันทนาการ เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "B.E.S.T Education Network Think Tank XII - Mobilities and Sustainable Tourism" ณ ประเทศฝรั่งเศส (24-27 มิ.ย. 55)

อาจารย์นพรัตน์  ศุทธิถกล อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา  เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ใน หัวข้อเรื่อง "B.E.S.T EDUCATION NETWORK THINK TANK XII – Mobilities and Sustainable Tourism" ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2555 และได้เสนอ      ผลงานวิจัยเรื่อง “Enhancing Stakeholders’ Participation in Community-Based Tourism Planning: An Application to Don-Manora Floating Market, Thailand” โดยได้รับทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานจากกองทุนพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของคณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาพลศึกษา 

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 112 ครั้ง