กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ เป็น Keynote Speaker หัวข้อ Recreation Activity of Students in Sport School ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โรงเรียนกีฬาในกลุ่มรปะเทศอาเซียน วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ Sunee Grand Hotel & Convention Center จังหวัดอุบลราชธานี
รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น keynote speaker หัวข้อ "RECREATION ACTIVITY OF STUDENTS IN SPORTS SCHOOL" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โรงเรียนกีฬาในกลุ่มประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเว็นชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 118 ครั้ง