กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


คณาจารย์จากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 107 ครั้ง