กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท  สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาพลศึกษา นิสิตทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 130 ครั้ง