กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาเพื่อความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาควิชาพลศึกษา  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาเพื่อให้เกิดความพร้อมและเกิดประสิทธิภาพในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพศึกษาศาสตร์  ณ  ห้อง503  อาคาร 3  คณะศึกษาศาสตร์
โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 101 ครั้ง