กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


พิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 - 16.00 น. ภาควิชาพลศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา อาคาร 3 ห้องประชุม 102 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พีระ มาลีหอม หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา มากล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาท และ รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาท แนะนำคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและชี้แจงหลักสูตร แผนการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนิสิตเข้าร่วม จากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้ นิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ จัดรูปแบบและเตรียมความพร้อมในการปฐมนิเทศนิสิตได้เป็นอย่างดี และนิสิตได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น และประทับใจมาก
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 99 ครั้ง