กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 101 ครั้ง