กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การเสวนา เรื่อง ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555 มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 โดยในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพร ตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิชาสุขศึกษา และนายโกศล บุญมี ตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมกับศิษย์เก่าสาขาวิชาการสอนคณิศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ และคหกรรมศาสตรศึกษา เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง "ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ แย้มงามเหลือ ประธานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาควิชาพลศึกษา เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งการเสวนาได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 91 ครั้ง